Úvodní stránka

Historie zahrádkové osady Stodůlky – Háje

Zahrádková osada Stodůlky – Háje byla zřízena na základě územního rozhodnutí, vydaného Národním výborem hl. města Prahy ze dne 27.10.1975 a se souhlasem obce Praha 5 – Stodůlky. Jednalo se o pozemek, který obhospodařovalo JZD Chýně, avšak pro zemědělské účely nebyl příliš vhodný. V tehdejší době byl pro mechanizaci poměrně těžko dostupný, navíc půda nebyla příliš kvalitní. Z větší části se jednalo o jíl. Parcela pak byla částečně zkultivována dovezenou hodnotnou ornicí.

  • Zahrádková osada vznikla usnesením členské schůze dne 13.4.1976.
  • Zahájení výstavby společného oplocení započato 22.4.1978, v červenci téhož roku dokončeno.
  • Slavnostní otevření osady a předání zahrádek členům dne 16.7.1978.
  • Výstavba vodovodu v osadě 1979.
  • Výstavba elektro rozvodů, příjezdové cesty a chodníků 1980.
  • Osada se nalézá v nadmořské výšce 344 – 354 m.n.m., její průměrná délka je 366m a šířka 102m.

 Fotodokumentace osady – historie a současnost

Závěr

Lze snad jen poznamenat, že v blízkosti osady se nalézají dvě národní kulturní památky. Osada přímo sousedí nebo její částí prochází regionální biokoridor a biocentrum. Pro nezasvěcené se za biokoridor považuje krajinná složka, která propojuje biocentra a umožňuje migraci živočichům. Jde např. o potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje atd. Za biocentrum je pak považován krajinný ráz, který umožňuje existenci přirozených živočichů.

Zpracováno na základě dostupných archivních materiálů v listopadu 2012.